THE PLANTS

The children of primary school have worked on the topic of plants.

The objective was to know the plants as living beings, to know what they need to live, what their parts are and what they contribute to people.

This topic, like the others, is worked on in a transversal way, that is, from all curricular areas. From the Castilian area we have worked the plants from a story, from the Catalan area we have worked the description of different plants, we have also been able to see an explanatory video about the paper production.

After everything we already knew about plants, in the last session we formed small work groups to create a tree. For this it was necessary to identify its parts to be able to correctly relate all the pieces.

It has been a job done in pairs or in groups of three. They have learned plant vocabulary, but they have also learned to work in groups. It has been a great experience and also our class has been very beautiful, since we have decorated it with our trees !!

LES PLANTES

Els nens de primer de primària hem treballat el tema de les plantes.

L’objectiu era conèixer les plantes com a éssers vius, saber què necessiten per viure, quins són els seus parts i què aporten a les persones.

Aquest tema, igual que els altres, es treballa de manera transversal, és a dir des de totes les àrees curriculars. Des de l’àrea de castellà hem treballat les plantes a partir d’un conte, des de l’àrea de català hem treballat la descripció de diferents plantes, també hem pogut veure un vídeo explicatiu sobre la producció del paper.

Després de tot el que ja sabíem de les plantes, en l’última sessió vam formar petits grups de treball per crear un arbre. Per a això era necessari identificar-ne les parts per poder relacionar correctament totes les peces.

Ha estat un treball fet en parelles o en grups de tres. Han après vocabulari de les plantes, però també han après a treballar en grup. Ha estat una gran experiència i més la nostra classe ha quedat molt bonica, ja que l’hem decorat amb els nostres arbres!!

LAS PLANTAS

Los niños de primero de primaria hemos trabajado el tema de las plantas.

El objetivo era conocer las plantas como seres vivos, saber qué necesitan para vivir, cuáles son sus partes y qué aportan a las personas. 

Este tema, al igual que los demás, se trabaja de manera transversal, es decir desde todas las áreas curriculares. Desde el área de castellano hemos trabajado las plantas a partir de un cuento, desde el área de catalán hemos trabajado la descripción de diferentes plantas, también hemos podido ver un vídeo explicativo sobre la producción del papel.

Después de todo lo que ya sabíamos de las plantas, en la última sesión formamos pequeños grupos de trabajo para crear un árbol. Para ello era necesario identificar sus partes para poder relacionar correctamente todas las piezas.

Ha sido un trabajo hecho en parejas o en grupos de tres. Han aprendido vocabulario de las plantas, pero también han aprendido a trabajar en grupo. Ha sido una gran experiencia y además nuestra clase ha quedado muy bonita, ya que la hemos decorado con nuestros árboles!!

Cofinanciado por el programa Erasmus+
SEPIE erasmus plus

Aquest projecte s’ha finançat amb el recolzament de la Comissió Europea. Aquesta publicació (comunicació) és responsabilitat exclusiva de l’autor. La Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest document.